top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Praca z zadaniami

Widoki zadań

Przełączanie między dostępnymi widokami zadań: Lista, Kanban, Terminarz lub Wykres Gantta.

Do czego służą tryby widoku zadań:
 • Lista — prosty widok listy zadań
 • Kanban — tablice zadań projektów (grup roboczych)
 • Terminarz — indywidualne tablice zadań
 • Wykres Gantta — wykres słupkowy ilustrujący harmonogram projektu (czas trwania zadania, terminy, zależności)

Widoki listy zadań

Po pierwszym otwarciu listy zadań wyświetlane są nad nią filtry i liczniki. Narzędzia te ułatwiają nawigację między zadaniami. Górny panel zadań umożliwia nawigację między zadaniami w zależności od twojej roli w zadaniu:
 • W toku — twoje zadania
 • Uczestniczę — twoją rolą w zadaniu jest uczestnictwo
 • Zleciłem — jesteś twórcą zadania
 • Obserwuję — jesteś obserwatorem zadania
 • Wydajność — pokazuje zaangażowanie użytkowników w zadaniach
 • Projekty — ogólny wykres projektów z licznikami zadań
 • Zaangażowanie — ogólny wykres z licznikami zadań użytkowników
 • Raporty — raporty dotyczące zadań
 • Szablony — szablony zadań, w tym szablony zadań powtarzalnych

*Tylko administrator konta Bitrix24 ma dostęp do wszystkich zadań:

 • aktywuj Tryb administratora za pomocą opcji na stronie Mój profil
 • przejdź do obszaru Zadania> Wszystkie zadania
 • otwórz filtr dodaj pole parametry zadania
 • ustaw parametr zadania jako Pokaż zadania, w których nie uczestniczę

Szef działu ma dostęp tylko do zadań podwładnych. Wszyscy inni użytkownicy mają dostęp do własnych zadań lub zadań, w których są zaangażowani.

Widoki listy zadań można dostosować: kliknij ikonę Koła zębatego w lewym rogu nad listą, aby otworzyć edytor widoku listy:

Strona Ustawienia widoku listy zawiera wszystkie dostępne szczegóły zadań, które można dodać lub usunąć z kolumn widoku Listy zadań. Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację widoku Listy dla wszystkich użytkowników konta.

Filtry zadań i inteligentne wyszukiwanie

Widżet filtru zadań ma następujące składniki:

 • Filtry szybkiego dostępu: umieszczone są po lewej stronie, w tym Zakończone, Przełożono termin, Po terminie itd. Można przypiąć jeden z dowolnych filtrów domyślnych lub dodać własny filtr do lewego panelu (należy skonfigurować warunki filtru i zastosować opcję Zapisz filtr).

 • Warunki filtru: umieszczone są po prawej stronie. Aby dodać więcej warunków do filtru, kliknij pozycję Dodaj pole pod listą warunków i włącz/wyłącz warunki zadania (pola).
 • Ustawienia filtru: pozwalają zmienić kolejność (metodą przeciągnij i upuść) filtrów szybkiego dostępu i pól warunków filtru, przypiąć, edytować lub usunąć filtr, a opcja Zastosuj dla wszystkich użytkowników umożliwia zapisanie konfiguracji filtru dla wszystkich użytkowników konta.
 • Aby uzyskać najlepsze wyniki wyszukiwania, można używać zarówno filtrów, jak i słów kluczowych wyszukiwania.

  Działania z zadaniami

  Kliknij ikonę ustawień obok nazwy zadania, aby otworzyć menu opcji zadania: edytuj, stwórz podzadanie, koniec, wstrzymaj, odrocz itd.

  Aby zastosować działanie do grupy zadań, wybierz zadania lub użyj opcji Dla wszystkich (znajdującej się pod listą zadań) w celu zastosowania go do wszystkich zadań (z uwzględnieniem aktywnych wyżej warunków filtru) i otwórz menu Wybierz działanie pod listą. Wybierz działanie i kliknij przycisk Zastosuj.

Eksportowanie zadań

Listę zadań można wyeksportować do programu Excel lub Outlook. Kliknij ikonę Koła zębatego w prawym rogu nad listą i znajdź opcję Eksportuj listę.

Eksport zadań obejmuje tylko szczegóły zadań, dyskusje/komentarze na temat zadań nie są eksportowane.

Ustawienia listy zadań

Otwórz menu Ustawienia listy zadań:

 • Eksport zadań — umożliwia eksport zadań do programu Excel lub Outlook
 • Grupuj podzadania — włącza widok grupy podzadań
 • Podgrupuj — włącza widok zadań podzielonych na grupy
 • Sortuj — wybierz kolumnę, do której chcesz zastosować sortowanie

Szybkie zadania

Możesz tworzyć szybkie zadania za pomocą formularza szybkiego zadania. Formularz ma tylko kilka ważnych pól, których wypełnienie musi być konieczne:
 • nazwa zadania
 • deadline
 • osoba odpowiedzialna
 • projekt
 • opis

Szablony zadań

Szablon zadania to ustawiony formularz zadania, używany do automatycznego generowania nowych zadań na podstawie warunków z szablonu.

To znaczy, że można utworzyć szablon zadania, które ma być ponownie wykonywane w przyszłości. Jeśli pracujesz z zadaniami powtarzalnymi, szablony będą przydatne: możesz utworzyć szablon zadania i ustawić powtarzanie zadania z żądaną częstotliwością (codziennie, co miesiąc itd.).


Dostępne są również szablony zadań z podzadaniami. Przeczytaj więcej o tym jak pracować z szablonami zadań.

Role w zadaniach

W zadaniach są cztery role: Osoba odpowiedzialna, Utworzone przez, Uczestnicy, Obserwatorzy.

 • Osoba odpowiedzialna — osoba, która będzie pracować nad zadaniem i być odpowiedzialnym za jego realizację.
 • Utworzone przez — osoba, która utworzyła zadanie. Ten użytkownik potwierdza również, że zadanie zostało zakończone.
 • Uczestnicy — użytkownicy, którzy w razie potrzeby mogą pomóc osobie odpowiedzialnej zakończyć zadanie. Mogą wykonywać te same działania, co osoba odpowiedzialna.
 • Obserwatorzy — użytkownicy, którzy mogą obserwować pracę nad zadaniem, dodawać komentarze, otrzymywać powiadomienia, ale nie mogą uczestniczyć w pracach nad tym zadaniem.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane