top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Konstrukcje

Konstrukcje w procesach biznesowych — ta grupa zawiera struktury zarządzania.

Czekaj na wydarzenie
Wykonanie tego działania zależy od użytkowników. Zostanie utworzony dla nich specjalny element sterujący. Uwaga: polecenie przerywa proces biznesowy oczekujący na działanie użytkownika.

Typ i aspekt elementu sterującego zależy od dokumentu i miejsca, w którym został uruchomiony proces biznesowy. Przykładem takiego elementu sterującego może być dodatkowa opcja w menu działań procesu biznesowego.

Przykład użycia działania: zmiana postępu procesu biznesowego w strukturze Odnotowanie analogicznego wydarzenia zależna od polecenia wybranego przez użytkownika.

Polecenie może być również używane oddzielnie, ale w tym przypadku użytkownik musi zostać powiadomiony, na przykład za pomocą funkcji Powiadomienie użytkownika , gdy musi wykonać to polecenie.

Parametry działania

Wydarzenie może być wysłane przez — umożliwia ograniczenie kręgu użytkowników, dla których jest dostępne to polecenie.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

  • Użytkownik, który wysłał polecenie.

Krótki przykład użycia działania

W tym przykładzie po wykonaniu bloku działań proces biznesowy zatrzyma się i zaczeka aż użytkownik zadecyduje, którą gałęzią podążą wydarzenia.

Warunek
Struktura umożliwia kierowanie procesem biznesowym według różnych scenariuszy, w zależności od wstępnie ustawionych warunków.

Warunki są sprawdzane od lewej do prawej. Jeśli warunek zostanie spełniony, działania znajdujące się w gałęzi poniżej zostaną wykonane. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, zostanie sprawdzony warunek znajdujący się po prawej stronie, i tak dalej aż do spełnienia jednego z warunków.

Typ warunku — Kod PHP

Jako warunek wskazany jest kod.

Jeśli wskazany kod PHP zwraca wartość true, gałąź działań poniżej takiego warunku zostanie wykonana; jeśli zostanie zwrócona wartość false, zostanie sprawdzony następny warunek.
Uwaga: tylko użytkownik z prawami administratora może ustawić kod PHP.

Uwaga! W warunku tego typu można użyć jedynie kodu PHP. Parametry typu {=Variable:Variable2_printable} nie są obsługiwane.
 
Kod wykonywany w warunku musi również dawać w wyniku wyrażenie logiczne (true albo false).
Typ warunku — Pole dokumentu

Ta gałąź działania warunku zostanie wykonana, jeśli zbiegają się parametry związane z polami dokumentu.

Typ warunku — wartość zmiennej

Ta gałąź działania warunku zostanie wykonana, jeśli parametry związane ze zmiennymi procesu biznesowego będą zbieżne.
Uwaga: w tym typie można stosować wartości parametrów zarówno zmiennych, jak i szablonu.
Typ warunku — TRUE

Ta gałąź działania zostanie wykonana natychmiast. Ten warunek jest zawsze spełniony.
Uwaga! Jeśli nie zostanie spełniony żaden warunek, proces biznesowy będzie kontynuować wykonywanie działań znajdujących się pod strukturą Warunek. Innymi słowy, „pominie” strukturę.
Odnotowanie analogicznego wydarzenia
Ta struktura umożliwia kierowanie procesem biznesowym według różnych scenariuszy w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej.

Aby wybrać gałąź działania, ta struktura musi najpierw użyć działania Czekaj na wydarzenie lub Wstrzymaj wykonanie.

Innymi słowy działanie, które nastąpi wcześniej w dowolnej gałęzi, spowoduje wykonanie łańcucha poniżej owego działania.


To działanie Wstrzymaj wykonanie pozwala na wznowienie procesu biznesowego w określonym czasie, jeśli nie zostanie wykonane żadne polecenie. W przeciwnym razie proces biznesowy po prostu zatrzyma się i zaczeka na wykonanie dowolnego polecenia wewnątrz struktury.
Status
To działanie umożliwia zmianę statusu procesu biznesowego. Działanie to jest dostępne wyłącznie w procesach biznesowych ze statusami.
Uwaga: w parametrach działania dostępne są tylko statusy utworzone wcześniej.
Pętla while
Struktura wykonuje swoje poddziałania, o ile spełniony jest dany warunek.

Innymi słowy, cykl działa dopóty, dopóki warunek jest poprawny (true), w przeciwnym razie (false) pętla zostaje zakończona.

Typ warunku — Kod PHP

Jako warunek wskazany jest kod.

Jeśli wskazany kod PHP zwraca wartość true, pętla nadal działa; jeśli zostanie zwrócona wartość false, pętla zostanie zakończona.

Uwaga: tylko użytkownik z prawami administratora może ustawić kod PHP.

Typ warunku — Pole dokumentu

Pętla będzie działać, dopóki parametry związane z polami dokumentu będą zbieżne.

Typ warunku — wartość zmiennej

Pętla będzie działać dopóty, dopóki będą się zbiegać parametry związane ze zmiennymi procesu biznesowego.

Uwaga:w tym typie mogą być stosowane zarówno wartości zmiennych, jak i parametrów szablonu.

Typ warunku — TRUE

Uwaga! W tym przypadku pętla będzie zawsze wykonywana!
 
Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane