top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ustawienia Interaktywne

Grupa zawiera wszystkie typy powiadomień o wydarzeniach.

Grafik nieobecności
To działanie umożliwia dodanie wydarzenia do grafiku nieobecności.

Uwaga: działanie to dotyczy Bitrix24 i działa tylko z tym produktem.

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.

Użytkownik — określa użytkownika, którego wydarzenie zostanie wprowadzone do grafiku nieobecności. 
Kalendarz
To działanie umożliwia dodanie wydarzenia do kalendarza.

Uwaga: to działanie jest nieaktualne i używane jest jedynie ze starszą wersją kalendarzy, w której nie jest używany moduł Kalendarz wydarzeń. 

W bieżącej wersji kalendarza należy użyć działania Wydarzenie kalendarza.

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.

Użytkownik — określa użytkownika, którego wydarzenie zostanie wprowadzone do kalendarza.
Wydarzenie kalendarza
To działanie umożliwia dodanie wydarzenia do kalendarza (jest używane w przypadku modułu Kalendarz wydarzeń).

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.

Rodzaj kalendarza (opcjonalnie) — ustawia typ kalendarza, w którym zostanie utworzone wydarzenie. Dostępne typy kalendarzy można sprawdzić w ustawieniach modułu (Panel sterowania > Ustawienia > Ustawienia systemowe > Ustawienia modułu > Kalendarz wydarzeń > Typy kalendarza).

Uwaga: nie ma potrzeby określania typu użytkownika podczas tworzenia wydarzenia w osobistym kalendarzu użytkownika, ponieważ gdy pole jest puste, wydarzenie jest domyślnie tworzone w tym właśnie kalendarzu.

ID właściciela kalendarza (opcjonalnie) — wskazany jest ID właściciela kalendarza. 
Jeśli wydarzenie jest tworzone w kalendarzu grupy, należy wskazać identyfikator grupy (patrz przykład poniżej).

Uwaga: to pole ma sens tylko wtedy, gdy typ kalendarza nie jest równy użytkownikowi.

Użytkownik — określa użytkownika, którego wydarzenie zostanie wprowadzone do kalendarza.

Przykład:

Aby utworzyć wydarzenie w grupie (na przykład ma ona adres http://domena_witryny/grupy_robocze/grupa/5/), oprócz głównych pól należy wypełnić następujące pola:
  • Rodzaj kalendarza (opcjonalnie): grupa
  • ID właściciela kalendarza (opcjonalnie): 5
Powiadomienie użytkownika
To działanie umożliwia wysyłanie wiadomości do witryny/modułu XMPP/na adres e-mail.

Jeśli użytkownik używa protokołu XMPP, wiadomość zostanie tam odebrana. W przeciwnym razie zostanie wysłana do witryny jako powiadomienie (pod warunkiem, że użytkownik jest w niej autoryzowany). Jeśli użytkownik nie jest autoryzowany w witrynie, wiadomość zostanie dodatkowo wysłana pocztą elektroniczną.

Parametry działania

Tekst powiadomienia — jeśli użytkownik nie używa modułu XMPP, ustawia tekst wiadomości jako powiadomienie wyświetlane w witrynie. 
Dla tekstu dostępne jest formatowanie BBCode ([img][url][b][i][s][u][url]).

Tekst powiadomienia do poczty elektronicznej / Jabbera — ustawia tekst wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną/przez XMPP, jeśli użytkownik nie jest autoryzowany w witrynie. Tekst wiadomości może być inny niż tekst powiadomienia w witrynie lub taki sam — w takim przypadku pole należy pozostawić puste.

Typ powiadomienia — pozwala wskazać, od kogo wiadomość została odebrana: od konkretnej osoby (Spersonalizowane powiadomienie) lub od systemu (Powiadomienie systemowe).
Wiadomość email
To działanie umożliwia wysłanie powiadomienia o wydarzeniu na adres e-mail wskazany w ustawieniach działania.

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.

Typ wiadomości — wskazuje, w jaki sposób wiadomość zostanie wysłana: jako tekst lub przy użyciu języka html.

Kodowanie — ustawia kodowanie wysyłanej wiadomości.

Tryb wysyłania wiadomości — ustawia sposób wysyłania wiadomości:

  • Bezpośrednie wysyłanie — wiadomość zostanie wysłana natychmiast;
  • Wyślij używając podsystemu poczty — wiadomość zostanie wysłana przy użyciu wbudowanego systemu poczty. Wysyłanie można odroczyć.

Strona szablonu wiadomości — wskazuje witrynę szablonu wiadomości w celu wysłania wiadomości poprzez wbudowany system poczty. Różne witryny mogą mieć różne szablony wiadomości e-mail.

Uwaga: jeśli wiadomość jest wysyłana przez system obsługi wiadomości i nie przechodzi przezeń, należy najpierw sprawdzić wybrany szablon wiadomości.
Ustaw nazwę stanu
To działanie umożliwia zmianę tekstu statusu dokumentu. Ułatwia to monitorowanie stanu dokumentu na ogólnej liście procesów biznesowych podczas wykonywania procesu biznesowego.

W większości przypadków status można również wyświetlić w szczegółowym widoku dokumentu, dla którego uruchamiany jest proces biznesowy.

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.
Zadanie
To działanie umożliwia utworzenie zadania.
Uwaga: działanie to odnosi się do modułu Zadania.
Parametry działania

Ustawianie parametrów działania jest podobne do tworzenia nowego zadania w publicznej części witryny.

Zatrzymaj proces w trakcie działania zadania — jeśli ta opcja jest zaznaczona, proces biznesowy zostanie wstrzymany do chwili, gdy utworzone zadanie zmieni swój status na Zakończono.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

  • ID zadania;
  • Data ukończenia zadania;
  • Użytkownik, który zamknął zadanie.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane