top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Działania przepływu pracy przetwarzania dokumentów

Grupa zawiera działania związane z etapami przetwarzania dokumentów.

Zatwierdź dokument

To działanie pozwala zatwierdzić dokument, dla którego został uruchomiony proces biznesowy. W zależności od wyniku (zatwierdzenia lub nie) możliwe są dwie opcje dalszych działań.

Uwaga: proces biznesowy zostanie ustawiony jako oczekujący (wstrzymany) do chwili, gdy dowolny ze wskazanych użytkowników wykona zadanie (zatwierdzi lub odrzuci wniosek) lub do chwili upływu limitu czasu (patrz opcja Limit czasu).

Parametry działania

Zatwierdzających głosujących — tutaj należy wskazać zatwierdzających użytkowników.

Sposób zatwierdzania — należy wybrać zasadę stosowaną przez użytkowników wskazanych powyżej:
 • Wszystkie osoby — dokument muszą zatwierdzić wszyscy wskazani powyżej użytkownicy;
 • Którakolwiek osoba — dokument musi zatwierdzić jeden ze wskazanych powyżej użytkowników;
 • Głosowanie — zatwierdzenie jest dokonywane przez użytkowników wskazanych powyżej za pomocą procedury głosowania.

  W przypadku opcji Głosowanie dostępne są pola Minimalny próg procentowy uczestniczących użytkowników niezbędny do przyjęcia i Zaczekaj na odpowiedź od wszystkich uczestników. 

  Ostatniego pola można użyć do automatyzacji, przesyłając do niego wartości T lub N. Jeśli wybrana zostanie opcja tak , działanie będzie czekać aż zagłosują wszyscy wskazani powyżej pracownicy. Jeśli wybrana zostanie opcja nr , działanie będzie czekać aż osiągnięty zostanie wskazany odsetek głosów.

Nazwa zadania — nazwa zadania związanego z zatwierdzeniem dokumentu jest ustawiana dla wskazanych użytkowników. Będzie ona wyświetlana użytkownikom w interfejsie.

Opis zadania — opis lub objaśnienie zadania. Zawartość tego pola będzie wyświetlana użytkownikom w interfejsie. To pole powinno zawierać pełne informację o działaniu, które ma zostać wykonane przez użytkownika. Pomoże to uniknąć nieporozumień w przypadku kilku podobnych działań.

Ustaw status wiadomości — umożliwia zmianę tekstu statusu dokumentu na dowolny żądany tekst. Może na przykład umożliwić monitorowanie postępu procesu biznesowego.

Tekst statusu— ustawiany jest tekst statusu. 
W tekście statusu można użyć następujących modyfikatorów: #PERCENT# — procent, #VOTED# — osoby informowane, #TOTAL# — łączna liczba osób do poinformowania, #APPROVERS# — lista osób, które zatwierdziły dokument, #REJECTERS# — lista osób, które odrzuciły dokument.

Tekst przycisku akceptacji i Tekst przycisku odrzucenia umożliwiają wskazanie własnego tekstu dla odpowiednich przycisków.

Pokaż pole wprowadzania komentarza — ta opcja umożliwia użytkownikom pozostawienie własnych komentarzy do przypisanego zadania. Mogą to być na przykład wszelkie komentarze dotyczące zatwierdzanego dokumentu. Zawartość pola można uzyskać po wykonaniu działania za pomocą odpowiedniej opcji w formularzu Wprowadź wartość — dodatkowe wyniki (patrz niżej).

Etykieta pola wprowadzania komentarza — podpis pola z komentarzem.

Limit czasu — można ustawić okres czasu w taki sposób, że jeśli dokument nie zostanie zatwierdzony ani odrzucony przed upływem tego okresu, to zostanie automatycznie odrzucony. Pusta wartość lub 0 oznacza brak takiego okresu czasu.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

 • Komentarz;
 • Liczba głosujących osób;
 • Liczba osób, które mają zagłosować;
 • Odsetek osób, które zagłosowały;
 • Odsetek osób, które zatwierdziły dokument;
 • Odsetek osób, które odrzuciły dokument;
 • Liczba osób, które zatwierdziły;
 • Liczba osób, które odrzuciły;
 • Ostatnia osoba, która głosowała;
 • Użytkownicy, którzy zatwierdzili;
 • Użytkownicy, którzy odrzucili;
 • Automatyczne odrzucanie — jeśli dokument został automatycznie odrzucony (patrz Limit czasu), pole będzie zawierać wartość 1.
Utwórz nową firmę
To działanie jest podobne do działań w publicznej części CRM podczas tworzenia nowej firmy.
Utwórz nowy kontakt
To działanie jest podobne do działania w publicznej części CRM podczas tworzenia nowego kontaktu.
Utwórz nowy deal
To działanie jest podobne do działania w publicznej części CRM podczas tworzenia nowego dealu.
Utwórz nowy lead
To działanie jest podobne do działania w publicznej części CRM podczas tworzenia nowego leada.
Nowy dokument
To działanie umożliwia utworzenie nowego dokumentu przy użyciu wstępnie ustawionych parametrów.

Parametry działania

Pola mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

Np. nowy element infoblock zostanie utworzony jako dokument procesu biznesowego w blokach informacji. Odpowiednio pola w formularzu konfiguracji parametrów działania będą podobne do pól w formularzu tworzenia elementu infoblock określonego typu.

Dodaj wydarzenie CRM
To działanie umożliwia utworzenie wpisu wydarzenia w CRM. Działanie to jest wykonywane tylko w procesach biznesowych działających w CRM.
Usuń dokument
To działanie usuwa dokument, dla którego uruchamiany jest proces biznesowy.
Zablokuj dokument
To działanie pozwala zablokować dokument wobec działań innych procesów biznesowych.

Dokument jest blokowany wobec działań innych procesów, a nie użytkowników. Inny użytkownik, o ile ma prawa do edycji, będzie w stanie edytować dokument.

Uwaga: nie zapomnij odblokować dokumentu po wykonaniu wszystkich niezbędnych operacji przy użyciu odpowiedniego działania.

Uwaga: możliwość blokowania zależy od typu dokumentu.
Opublikuj dokument
To działanie umożliwia opublikowanie dokumentu i zmianę jego statusu na opublikowany. a

Uwaga: możliwość publikowania zależy od typu dokumentu.
Dodatkowe informacje
To działanie umożliwia utworzenie zadania, w trakcie którego użytkownik będzie proszony o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do wykonania procesu biznesowego.

Parametry działania

Pracownicy dostarczający informacje dodatkowe — jeden ze wskazanych użytkowników (pierwsza osoba, która przystąpiła do wykonania) musi podać dodatkowe informacje.

Innymi słowy, zadanie będzie dostępne dla wszystkich wskazanych użytkowników, dopóki jeden z nich nie zacznie go wykonywać. Następnie zostanie automatycznie anulowane dla wszystkich pozostałych pracowników.

Nazwa zadania — nazwa zadania podczas wprowadzania dodatkowych informacji, które ma zostać przypisane wskazanym użytkownikom. Będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika.

Opis zadania — zawiera opis lub komentarze do zadania. Zawartość tego pola będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika. Zalecane jest wskazanie w tym polu pełnych informacji o działaniu, które ma zostać wykonane przez użytkownika. Pomoże to uniknąć nieporozumień w przypadku kilku podobnych działań.

Etykieta przycisku zadania — umożliwia ustawienie własnego tekstu dla odpowiedniego przycisku.

Pokaż pole wprowadzania komentarza — ta opcja umożliwia użytkownikom pozostawienie własnych komentarzy do przypisanego zadania. Mogą to być na przykład wszelkie komentarze dotyczące zatwierdzanego dokumentu. Zawartość pola można uzyskać po wykonaniu działania za pomocą odpowiedniej opcji w formularzu Wprowadź wartość — dodatkowe wyniki (patrz niżej).

Etykieta pola wprowadzania komentarza — podpis pola z komentarzem.

Ustaw status wiadomości — umożliwia zmianę tekstu statusu dokumentu na dowolny. Może na przykład umożliwić monitorowanie postępu procesu biznesowego.

Tekst statusu — tekst statusu jest konfigurowany.

Sekcja Pola umożliwia dodawanie własnych pól, które użytkownicy będą musieli wypełnić podczas wykonywania zadania.

Zawartość pól po zakończeniu działania można uzyskać w formularzu Wprowadź wartość — Zmienne.

Zmienne

W sekcji można uzyskać zawartość dodatkowych pól utworzonych w sekcji Pole.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Zmienne, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

 • Komentarz.
Czytaj dokument
To działanie umożliwia utworzenie zadania dla wybranych użytkowników, polegającego na przeczytaniu dokumentu z opcją pozostawienia dotyczącego go komentarza. Podczas wykonywania zadania obliczany jest odsetek osób, które przeczytały dokument.

Parametry działania

Przeglądający — wskazani są użytkownicy, którzy muszą przeczytać dokument.

Nazwa zadania — tutaj ustawia się nazwę zadania przeczytania dokumentu. Będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika.

Opis zadania — zawiera opis lub komentarze do zadania. Zawartość tego pola będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika. Zalecane jest wskazanie w tym polu pełnych informacji o działaniu, które ma zostać wykonane przez użytkownika. Pomoże to uniknąć nieporozumień w przypadku kilku podobnych działań.

Wymaga przeczytania przez

 • Wszyscy pracownicy — zadanie nie zostanie ukończone, dopóki wszyscy użytkownicy wskazani powyżej nie przeczytają dokumentu;
 • Którykolwiek pracownik — dokument musi przeczytać dowolny z wskazanych wyżej użytkowników.

Ustaw tekst statusu — umożliwia zmianę tekstu statusu dokumentu na dowolny żądany. Może na przykład umożliwić monitorowanie postępu procesu biznesowego.

Tekst statusu — ustawiany jest tekst statusu. 
W tekście statusu można użyć następujących modyfikatorów: #PERCENT# - procent, #REVIEWED# - osoby informowane, #TOTAL# - łączna liczba osób do poinformowania, #REVIEWERS# - kto przeczytał dokument.

Etykieta przycisku zadania — umożliwia ustawienie własnego tekstu dla odpowiedniego przycisku.

Pokaż pole wprowadzania komentarza — ta opcja umożliwia użytkownikom pozostawienie własnych komentarzy do przypisanego zadania. Mogą to być na przykład komentarze dotyczące zadania. Zawartość pola można uzyskać po wykonaniu działania za pomocą odpowiedniej opcji w formularzu Wprowadź wartość — dodatkowe wyniki (patrz niżej).

Etykieta pola wprowadzania komentarza — podpis pola z komentarzem.

Limit czasu — można ustawić okres czasu w taki sposób, że jeśli dokument nie zostanie przeczytany przez użytkowników przed upływem tego okresu, to zadanie przeczytania zostanie automatycznie ukończone. Pusta wartość lub 0 oznacza brak takiego okresu czasu.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

 • Komentarz;
 • Osoby czytające;
 • Osoby, które mają przeczytać;
 • Automatyczna analiza — pole będzie zawierało 1, jeśli zadanie przeczytania zostało ukończone automatycznie (patrz Limit czasu).
Zapisz historię
To działanie umożliwia utworzenie kopii dokumentu ze zmianami dokonanymi od czasu uruchomienia działania. Dostępna jest automatyczna nazwa kopii z ustawieniami parametrów.

Parametry działania

Nazwa wpisu w historii — wskazuje nazwę wersji dokumentu, pod którą zostanie on zapisany w historii. Pomoże to w odróżnieniu jej od innych wersji. 

Aby uzyskać nazwę z dokumentu, pole to należy pozostawić puste.

Modyfikuj dokument
To działanie umożliwia zmianę dowolnego parametru (pola) dokumentu w trybie automatycznym.

Parametry działania

Link Dodaj warunek umożliwia dodanie do formularza innego parametru dokumentu, który ma zostać zmieniony przez działanie.

Link Dodaj pole umożliwia dodanie własnego, nowego parametru bezpośrednio do dokumentu. Działania te doprowadzą do utworzenia nowych właściwości dokumentu.

Odblokuj dokument
To działanie odblokuje dokument dla innych procesów biznesowych.

Uwaga: jeśli dokument nie zostanie odblokowany, będzie niedostępny dla innych działań procesu biznesowego.
Unieważnij dokument
To działanie usuwa dokument z publikacji.

Jest ona przeciwieństwem działania Publikuj dokument.

Uruchom workflow
Ti działanie pozwala uruchomić inny szablon przepływu pracy. 

ID elementu — wskazuje element, do którego zostanie zastosowany przepływ pracy.

Należy wziąć pod uwagę CRM:

 • przepływ pracy firm CRM: COMPANY_{=Document: ID} – uruchamia przepływ pracy firmy, LEAD_{=Document: LEAD_ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanego leada. 
 • przepływ pracy kontaktów CRM: CONTACT_{=Document: ID} – uruchamia przepływ pracy kontaktu, LEAD_{=Document: LEAD_ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanego leada. 
 • przepływ pracy dealów CRM: DEAL_{=Document: ID} -  uruchamia przepływ pracy kontaktu, LEAD_{=Document: LEAD_ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanego leada, CONTACT_{=Document: CONTACT_ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanego kontaktu, COMPANY_{=Document: COMPANY_ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanej firmy.
 • przepływ pracy leadów CRM:  LEAD_{=Document: ID} - uruchamia przepływ pracy powiązanego leada.
Jednostka — wybierz jednostkę, której przepływ pracy zostanie uruchomiony. 
Typ elementu — typ elementu jednostki.
Szablon — szablon przepływu pracy. Wybór szablonów może się różnić w zależności od typu elementu.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane