top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Narzędzie do modelowania wizualnego

 Narzędzie do modelowania wizualnego jest dołączone do konstruktora procesu biznesowego. Umożliwia ono tworzenie i edytowanie szablonów procesów biznesowych.

Uruchamianie narzędzia do modelowania wizualnego

Aby uruchomić narzędzie do modelowania wizualnego, użyj przycisku lub linku o nazwie Procesy biznesowe w kontekście dokumentu, do którego chcesz zastosować proces biznesowy.

Na przykład można użyć następującego przycisku z modułem wspólnych list:

Układ narzędzia do modelowania wizualneg

Narzędzie do modelowania wizualnego ma następujące obszary funkcjonalne:Pasek narzędzi kontekstowych (1)
Obszar konstruktora szablonów (2)
Pasek działań (3)
Przyciski wspólne (4)

Pasek narzędzi kontekstowych

Pasek narzędzi zawiera polecenia sterujące szablonem:

 • Parametry szablonu: otwiera formularz ustawień procesu biznesowego, umożliwiający ustawienie właściwości i parametrów wykonania procesu biznesowego;
 • Szablony: otwiera listę wszystkich dostępnych szablonów procesów biznesowych;
 • Utwórz szablon: otwiera menu podręczne, w którym można wybrać typ nowego procesu biznesowego:
  • Proces biznesowy state-driven: tworzy ciągły proces biznesowy, którego przepływ zależy od statusu wykonania każdego procesu podrzędnego;
  • Sekwencyjny proces biznesowy: tworzy prosty proces biznesowy, umożliwiający ustawienie drogi przetwarzania dokumentu.
 • Eksportuj: zapisuje bieżący szablon procesu biznesowego w pliku .bpt;
 • Importuj: ładuje szablon procesu biznesowego z pliku .bpt. Bieżący szablon jest zastępowany zaimportowanym.

Obszar konstruktora szablonów

Obszar konstruktora szablonów sekwencyjnych procesów biznesowych jest inny niż obszar konstruktora szablonów procesów biznesowych opartych na statusie.

 • Z szablonami opartymi na statusie stosowany jest następujący układ:

  Jako że schemat oparty na statusie składa się z wielu procesów sekwencyjnych, do modyfikowania każdego z podprocesów szablonu opartego na statusie służy oddzielny edytor.

 • W przypadku sekwencyjnego procesu biznesowego edytor zawiera wybór działań procesu biznesowego:

  Aby dodać wymagane działanie do procesu biznesowego, wystarczy przeciągnąć je z listy w miejsce, w którym ma być wstawiona nowa pozycja:

  Można też kliknąć strzałkę, aby otworzyć menu z wyborem działań. Po wybraniu działania z menu zostanie ono wstawione w miejscu kliknięcia:

  Kliknij X aby usunąć działanie. Kliknij X w celu edytowania parametrów dziaania.

  Jeśli szablon zawiera dużą liczbę działań, użyj przycisku zwijania, aby zaoszczędzić miejsce:

Pasek działań

Pasek działań narzędzia do modelowania wizualnego zawiera skróty do elementów procesów biznesowych. Można przeciągnąć je i upuścić do szablonu procesu biznesowego.

Przetwarzanie dokumentu
Zatwierdź dokument Przesyła do zatwierdzenia dokument, na którym wykonywany jest dany proces biznesowy.
Utwórz nowy dokument Tworzy nowy dokument lub inny element w kontekście danego procesu biznesowego.
Usuń dokument Usuwa dokument, na którym wykonywany jest dany proces biznesowy.
Zablokuj dokument Blokuje dostęp innych procesów do dokumentu procesu biznesowego. 

Uwaga: blokada dotyczy procesów, a nie użytkowników. Każdy użytkownik z wystarczającymi uprawnieniami może edytować zablokowany dokument (element).
Publikuj dokument To działanie publikuje dokument procesu biznesowego, dzięki czemu staje się widoczny dla użytkowników witryny.
Dodatkowe informacje Wyświetla formularz umożliwiający użytkownikowi podanie informacji wymaganych przez proces biznesowy.
Czytaj dokument Wydaje użytkownikom określonym we właściwościach działania zadanie przeczytania dokumentu procesu biznesowego. Śledzi statystyki dotyczące udziału osób, które faktycznie przeczytały dokument.
Zapisz historię Tworzy kopię dokumentu procesu biznesowego w stanie, w którym znajduje się on w chwili wykonywania działania. Nazwę kopii można przypisać automatycznie przy użyciu określonych ustawień nazywania.
Modyfikuj dokument Tego działania można użyć do edycji dowolnego parametru lub zawartości dokumentu w trybie nienadzorowanym.
Odblokuj dokument Usuwa z dokumentu znak wyłącznego dostępu.
Unieważnij dokument Usuwa dokument z witryny, dzięki czemu nie jest już widoczny dla jej użytkowników.
Utwórz nowy kontakt Dodaje nowy kontakt CRM.
Utwórz nową firmę Tworzy nową firmę CRM.
Utwórz nowy lead Tworzy nowy lead CRM.
Dodaj wydarzenie CRM Tworzy nowe wydarzenie w CRM.
Utwórz nowy deal Tworzy nowy deal w CRM.
Konstrukcje
Ustaw stan To działanie umożliwia zmiany statusu procesu biznesowego. Należy pamiętać, że jest to prawidłowe działanie TYLKO w procesach biznesowych opartych na statusie.
Czekaj na wydarzenie To działanie powoduje zawieszenie procesu biznesowego, dopóki nie nastąpi działanie po stronie wybranego użytkownika lub systemu.
Warunek Zmienia kierunek przepływu procesu biznesowego w zależności od określonego warunku.
Odnotowanie analogicznego wydarzenia Czeka na wystąpienie jednego z określonych wydarzeń, a następnie zmienia kierunek przepływu procesu biznesowego w zależności od tego, które wydarzenie nastąpiło.
Równoległe wykonanie Uruchamia jednocześnie wiele wariantów przepływu procesu biznesowego.
Pętla while Powtarza działania w pętli, dopóki nie zmieni się warunek pętli.
Ustawienia interaktywne
Powiadomienie użytkownika Wysyła powiadomienie do użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora. Jeśli użytkownik jest w trybie offline, wiadomość zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
Wiadomość e-mail Wysyła powiadomienie o wydarzeniu na adres e-mail podany w parametrze działania.
Wiadomość sieci społecznościowej Wysyła powiadomienie do określonego użytkownika sieci społecznościowej.
Zadanie Tworzy nowe zadanie.
Kalendarz Umieszcza wydarzenie w osobistym kalendarzu określonego użytkownika.
Ustaw nazwę stanu To działanie pozwala zmienić status dokumentu. Statusy dokumentów są widoczne na ogólnej liście dokumentów (w bibliotece), więc funkcja ta umożliwia wygodne sprawdzanie postępu przetwarzania dokumentu podczas wykonywania procesu biznesowego.
Grafik nieobecności Umieszcza wydarzenie w grafiku nieobecności.
Inne
Kod PHP Wykonuje określone instrukcje PHP.
Wpis dziennika To działanie dodaje wpis do dziennika danego rekordu. 
Wpis dziennika jest wygodny w użyciu, na przykład podczas rozwiązywania problemów w procesie biznesowym, ponieważ w dowolnym kroku można zapisać dane.
Blok działań Blok działań służy do grupowania działań w pojedynczy blok, który można następnie zminimalizować wizualnie, aby zwiększyć wygodę w obszarze roboczym.
Wstrzymaj wykonanie Wstrzymuje proces biznesowy na określony czas.
Ustaw uprawnienia Przypisuje uprawnienia dostępu do dokumentu.
Ustaw zmienne Ustawia wartości zmiennych szablonu procesu biznesowego.
Wybierz pracownika Ten proces umożliwia automatyczny wybór pracownika, który będzie wstawiany w dalszych etapach procesu.
Przerwij proces biznesowy To działanie kończy wykonywanie procesu biznesowego.

Wspólne przyciski

W przypadku sekwencyjnego procesu biznesowego znaczenie przycisków jest proste: można zapisać szablon, wracając do listy szablonów,; zastosować zmiany dokonane w narzędziu do modelowania wizualnego lub anulować zmiany i powrócić do listy szablonów.

W przypadku procesu biznesowego opartego na statusie dostępny jest natomiast tylko przycisk Powrót do stanów, którego kliknięcie otwiera schemat szablonu, w którym można zapisać zmiany:

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane