top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Stosowanie wyrażeń w parametrach działania

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, parametry działania pozwalają na użycie specjalnych wyrażeń, których wartości są obliczane w czasie wykonania. Aby określić, że wartość parametru jest wyrażeniem, należy użyć notacji podobnej jak w programie Excel, czyli rozpocząć wartość znakiem równości: =. Innymi słowy: wyrażeniem jest wszystko, co poprzedzono znakiem równości.

Przykłady:

=6^2 + {=Document:PROPERTY_NUM}/2

=if({Document:ID}=5, "text1", "text2")

W parametrze można użyć tylko jednego wyrażenia. Aby użyć w parametrze wielu wyrażeń, należy użyć operatora konkatenacji (&) i w razie potrzeby zawrzeć tekst w wyrażeniach, ujmując go w podwójne cudzysłowy (").

Przykłady:

="Odpowiedz:" & (1+3)

="Autor: " & {=Document:CREATED_BY} & ", " & "Termin: " & Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "1d")

Jak zobaczysz poniżej, składnia operatorów i funkcji w wyrażeniach jest w dużej mierze oparta na ich składni w PHP.

Można stosować następujące operatory i funkcje.

 • + — dodaje dwie wartości;
 • - — odejmuje drugą wartość od pierwszej;
 • * — mnoży dwie wartości;
 • / — dzieli pierwszą wartość przez drugą;
 • = — przypisuje (np. zwraca) wynik wyrażenia;
 • <> — nie równa się;
 • < — mniej niż;
 • > — więcej niż;
 • <= — mniej niż lub równa się;
 • >= — więcej niż lub równa się;
 • () — nawiasy okrągłe;
 • & — operator konkatenacji. Zwraca nowy ciąg, na który składa się lewy ciąg plus prawy ciąg;
 • ^ — potęga;
 • % — procent;
 • true — wartość logiczna true;
 • false — wartość logiczna false;
 • and — operator logiczny AND;
 • or — operator logiczny OR;
 • not — operator logiczny NOT;
 • min — zwraca mniejszą z dwóch wartości;
 • abs — zwraca wartość bezwzględną argumentu;
 • dateadd — dodaje przedział czasu przekazywany jako drugi argument do daty określonej jako pierwszy argument.

  Składnia:

  =dateadd([data początkowa], [przedział czasu])

  W przedziale czasu można użyć następujących jednostek: yyearyearsmmonthmonthsddaydays
  hhourhoursiminminuteminutesssecondseconds. W jednostkach nie jest rozróżniana wielkość liter.

  Przykłady:

  =Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "-2d")

  =Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "2 days 3 minutes")

 • datediff — zwraca  różnicę między dwiema datami.

  Składnia:

  =datediff([date1], [date2], [format_wyświetlania_daty]);

  Różnicę można wyświetlać w różnych jednostkach.

  Przykład: =datediff({=Variable:Variable1}, {=Variable:Variable2},'%m month, %d days')

 • if — określa warunek;

  Składnia:

  =if([warunek], [wyrażenie, jeśli prawda], [wyrażenie, jeśli fałsz])

  Przykład:

  =if ({=Variable:Variable1_printable}>0, "yes", "no")

 • intval — zwraca liczbę całkowitą wartości przekazanej jako parameter;

  Przykład:

  =intval("234j4hv5jhv43v53jk4vt5hj4") zwraca 234, ponieważ wartość zaczyna się tą liczbą, a znak następujący po cyfrze „4” nie jest liczbą.

 • substr — zwraca część ciągu określoną przez dwa ostatnie parametry. Szczegóły są dostępne na stronie http://www.php.net/manual/en/function.substr.php.

Uwaga! Jeśli wyrażenie zawiera błąd, nie zostanie ono ocenione i zostanie wyświetlone jako tekst.


Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane