top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Inne działania w procesach biznesowych

Ta grupa zawiera wszystkie pozostałe polecenia.

Kod PHP
To działanie umożliwia wykonanie dowolnego żądanego kodu PHP.

Uwaga! 1. Działanie to jest dostępne tylko w wersji Bitrix24 na własnym serwerze.
2. Kod PHP może ustawić tylko użytkownik z prawami administratora.

Uwaga: kod musi być wskazany bez tagów otwierających ani zamykających (<??>).

Parametry działania

Jako że znaczenie większości pól wyjaśniają ich nazwy, opis został pominięty.

Przykłady zastosowania

Ustawianie wartości zmiennej

$this->SetVariable('Variable1', 12345);

gdzie:

Variable1 — identyfikator zmiennej, której zostanie przypisana wartość (liczba 12345). 

Wprowadzanie kilku użytkowników do zmiennej typu Użytkownik 

$this->SetVariable("user", array("user_1", "user_2"));

gdzie:

array("user_1", "user_2")  to tablica użytkowników w formacie user_[identyfikator_użytkownika_w_systemie]

Stosowanie kodu PHP i wartości pól/zmiennych w celu uzyskania nazwy elementu infoblock

$arFilter = Array("IBLOCK_ID" => {=Variable:Variable1_printable}, "ID" => {=Document:PROPERTY_1}); $dc = CIBlockElement::GetList(array(), $arFilter, array("NAME")); $br = $dc->Fetch(); $Pbrr = $br["NAME"]; $this -> SetVariable('Variable2', $Pbrr);

gdzie:

{=Variable:Variable1_printable} — wartość zmiennej zawierającej identyfikator bloku infoblock; 

{=Document:PROPERTY_1} — pole dokumentu zawierające identyfikator elementu infoblock; 
Variable2  — identyfikator zmiennej, której zostanie przypisana obliczona nazwa elementu infoblock. 

Konwersja formatu pola dokumentu i jego dalsze użytkowanie

Rozważmy przykład konwersji pola dokumentu „Użytkownik” na zrozumiałą postać w celu użycia jej podczas wysyłania wiadomości:

 1. Zmienną służącą do przechowywania przekonwertowanej wartości pola dokumentu należy utworzyć utworzona w szablonie procesu biznesowego;
 2. Podajmy następujące informacje w działaniu kodu PHP:
  $rsUser = CUser::GetByID({=Document:PROPERTY_USER}); $arUser = $rsUser->Fetch(); $this->SetVariable('#Variable_name#', $arUser[NAME].' '.$arUser[SECOND_NAME].' '.$arUser[LAST_NAME]);
 3. Następnie musimy użyć wyniku tej zmiennej, zamiast pola dokumentu w bloku używanym w powiadomieniu.
Wstrzymaj wykonanie
To działanie pozwala odroczyć wykonanie następnego działania na określony czas.

Parametry działania

Tryb:

 • Okres — wskazuje okres, po którym proces biznesowy zostanie wznowiony;
 • Czas — wskazuje określony czas wznowienia procesu biznesowego.

Uwaga: jeśli w trybie Czas , w czasie wykonywania działania wskazana data przypada w przeszłości (na przykład wskazano poprzedni rok, a wykonanie działania rozpoczęło się w bieżącym roku), proces automatycznie przejdzie do działania, które następuje po wstrzymaniu wykonania. Innymi słowy, proces  pominie działanie.
Blok działań
Blok działań ma na celu pogrupowanie zestawu działań w jeden blok, który można „złożyć”, aby zaoszczędzić miejsce.

Na to działanie należy zwrócić uwagę. Umożliwia ono znaczne zaoszczędzenie zasobów pracy dzięki użyciu standardowych bloków działań podczas tworzenia szablonu procesu biznesowego. Po utworzeniu i skonfigurowaniu blok działań można zapisać w grupie Moje działania i wielokrotnie używać.

Wybierz pracownika
To działanie pozwala automatycznie wybrać pracownika do dalszego wykorzystania w procesie.
Uwaga: działanie to określa nieobecność pracownika zgodnie z wpisami wyświetlanymi na stronie Grafik nieobecności.

Parametry działania

Typ:

 • dowolny — losowy wybór stałego pracownika;
 • przełożony — wybór przełożonego wskazanego pracownika.
  Uwaga: opcja wyboru przełożonego jest stosowana tylko w produkcie Bitrix24 na własnym serwerze.

Od użytkowników  — wskazuje użytkowników lub grupy, z których zostanie wybrany jeden pracownik.

Dla użytkownika — wskazuje użytkownika, dla którego zostanie wybrany przełożony.

Poziom przełożonego (im więcej, tym wyżej) — umożliwia wybranie poziomu przełożonego wskazanego użytkownika.

Jeżeli nie został wyznaczony przełożony , wyślij do — wskazuje użytkowników, którzy zostaną wybrani w przypadku, gdy nie można wybrać nikogo spośród głównych użytkowników wskazanych powyżej. Jeśli na przykład grupa wskazana w polu Od użytkowników nie zawiera pracowników, zostanie wybrany ktoś spośród zarezerwowanych użytkowników.

Podnieś na wyższy poziom jeśli nieobecny — pozwala automatycznie pominąć nieobecnych pracowników, na przykład jeśli są na wakacjach.

Jeśli wybranie głównego przełożonego jest niemożliwe, na przykład, jeśli wszyscy są na urlopie, a opcja Podnieś na wyższy poziom jeśli nieobecny ma wartość Tak, działanie automatycznie wybierze przełożonego, ale wyższego poziomu. Jeśli przełożony najwyższego poziomu jest również niedostępny, wybór zostanie dokonany spośród pracowników wskazanych w polu Jeżeli nie został wyznaczony przełożony, wyślij do.

Jeśli opcja Podnieś na wyższy poziom jeśli nieobecny ma ustawienie Nie, działanie zostanie zakończone i bez względu na nieobecność zostanie wybrany przełożony odpowiedniego poziomu.

Jeśli wszyscy przełożeni są niedostępni lub pracownik nie ma przełożonego, działanie zwróci pustą wartość.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

 • Wybrany pracownik.
Wpis dziennika
To działanie umożliwia dodanie dowolnych żądanych wpisów odpowiednio do raportu i dziennika.

Wpisów do raportu można wygodnie użyć, na przykład podczas debugowania procesów biznesowych, aby zapisać dane niezbędnego etapu w raporcie.

Parametry działania

Załaduj wpis do użycia w procesie biznesowym — umożliwia uzyskanie w ramach procesu biznesowego zawartości całego raportu w celu użycia jej do dalszych działań (np. wysłania pocztą elektroniczną) za pomocą formularza Wprowadź wartość, sekcja Dodatkowe wyniki. W przeciwnym razie danych raportu nie będzie można uzyskać w ramach procesu biznesowego i będą dostępne tylko w dzienniku.

Opcja Załaduj wpis do użycia w procesie biznesowym może być przydatna na etapie kończenia procesu biznesowego w celu wygenerowania raportu końcowego bez wykonywania kwerend nadmiernie obciążających bazę.

Wyniki działania

Wyniki tego działania można uzyskać za pomocą formularza Wprowadź wartość — Dodatkowe wyniki, w którym będą dostępne natychmiast po dodaniu działania do szablonu.

Dostępne są:

 • Dziennik;
Dla każdej pozycji w dzienniku w sekcji Dodatkowe wyniki zostanie utworzona określona zmienna. Jeśli opcja Załaduj wpis do użycia w procesie biznesowym została zaznaczona dla działania, pozwoli ci uzyskać dziennik, który został już wygenerowany na etapie tego działania. Dziennik każdego następnego działania będzie zawierać dziennik poprzednich działań. Jeśli opcja nie została zaznaczona, zmienna będzie pusta.
Ustaw uprawnienia

To działanie umożliwia ustalenie praw dostępu do dokumentu.

Parametry działania

„...” uprawnienie jest nadane do — konfiguracja praw wskazanych użytkowników/grup użytkowników do dokumentu.

Uwaga: są różne rodzaje praw dla różnych typów dokumentów.
Nadpisz istniejące uprawnienia — umożliwia zastąpienie praw, zamiast ich dodawania. W tym przypadku pracujemy tylko z prawami ustawionymi w procesie biznesowym.

Jeśli dokument używa uproszczonej (starej) wersji praw, są one ustawiane ściśle z zewnątrz (ustawienia dostępu do elementów infoblock/list/itd.). Jedyną opcją umożliwiającą ustalenie praw bezpośrednio z procesu biznesowego jest ustalenie z zewnątrz praw procesów biznesowych do dokumentu. W takim przypadku można zmienić prawa podczas wykonywania procesu za pomocą karty Dostęp lub działania Ustaw zgodę.

Jeśli stosowane są rozszerzone prawa dostępu, z procesu biznesowego można dodawać tylko nowe prawa do dokumentu; dokument zachowa te prawa nawet po ukończeniu procesu. Prawa ustanowione z zewnątrz nie mogą zostać przedefiniowane w ramach procesu biznesowego.

Ustaw zmienne
To działanie umożliwia zmianę wartości zmiennych w ustawieniach szablonu.

Parametry działania

Listy rozwijane służą do wybierania zmiennych i ustawiania ich niezbędnych wartości.
Przerwij proces biznesowy
To działanie umożliwia zakończenie wykonywania procesu biznesowego.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane